12 temes en esta secció
 • Termes legals relatius a la compra

  El Corte Inglés, SA, amb NIF A-28017895 (inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tomo 519, Folio 1, Secc. 8ª, Hoja M-9880, inscripción 197ª), realitza la venda i distribució dels productes oferits en este servici.

  El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya. Per tant, les operacions de venda s’entendran realitzades al domicili d’El Corte Inglés, SA, carrer Hermosilla, 112, 28009 Madrid.

  Les realitzades en l’àmbit geogràfic canari s’entendran celebrades al carrer Manuel Verdugo, 1 - Polígon Industrial El Goro - 35219 - Telde - Las Palmas, com a comerciant detallista.

  La compra de cert tipus d’articles està subjecta a algunes condicions especials (sistemes d’emissió per a pel·lícules i videojocs, restriccions a la venda de begudes alcohòliques, prevendes...). Si les vols conéixer en més detall, polsa ací.

  La nostra tenda en línia oferix una àmplia selecció de productes que es poden enviar a més de 100 països de tot el món. Lamentem no poder realitzar enviaments internacionals de certs articles ja que alguns no són exportables (perfums, joies –excepte bijuteria–, perles, metalls o pedres precioses). També és aconsellable consultar les restriccions del país de destinació per a cert tipus de mercaderia.

  Els productes oferits en este servici estan dirigits a consumidors finals en els termes i condicions previstos per la Llei de Comerç al Detall. En este sentit, qualsevol petició de compra, aliena als paràmetres d’un consumidor mitjà i/o peticions massives de comandes d’un mateix comprador i/o destinatari, podran no ser ateses.
   

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Lloc de celebració de les operacions de venda

  El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya. Per tant, les operacions de venda s’entendran fetes en el domicili d’El Corte Inglés, SA, carrer Hermosilla, 112 de Madrid (28009), excepte les fetes en l’àmbit geogràfic canari, que s’entendran fetes en el c/ Manuel Verdugo, 1, Polígon Industrial El Goro de Telde (35219), Las Palmas, com a comerciant detallista.

  Articles subjectes a condicions especials i restriccions d’enviament:

  La compra de cert tipus d’articles està subjecta a algunes condicions especials (sistemes d’emissió per a pel·lícules i videojocs, restriccions a la venda de begudes alcohòliques, prevendes...). Si les vols conéixer en més detall, polsa ací

  La nostra tenda en línia oferix una àmplia selecció de productes que es poden enviar a més de 100 països de tot el món. Lamentem no poder realitzar enviaments internacionals de certs articles ja que alguns no són exportables (perfums, joies –excepte bijuteria–, perles, metalls o pedres precioses). També és aconsellable consultar les restriccions del país de destinació per a cert tipus de mercaderia. Si les vols conéixer en més detall, polsa ací

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Política de protecció de dades
  Per obtenir més informació, pots consultar la nostra política de privacitat fent clic ací.
  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Drets de propietat industrial i intel·lectual

  Tant el contingut com les imatges que figuren a la pàgina web d’EL CORTE INGLÉS, és a dir, tot text, dissenys gràfics, marques, dissenys, logotips, icones, fotografies o imatges, reproduccions d’àudio  i/o recopilacions de dades, etc., són  titularitat d’EL CORTE INGLÉS, SA o dels seus diferents proveïdors de productes, servicis o de contingut, i estan protegits d’acord amb les diverses legislacions nacionals i internacionals sobre drets de propietat industrial i intel·lectual.

  No està autoritzada  la reproducció, transformació, comunicació pública i/o utilització, ja siga total o parcial, del contingut de les pàgines web d’EL CORTE INGLÉS, SA i que es realitzen amb finalitats diferents de la mera selecció de compra dels productes o servicis oferits a les pàgines web,  llevat que es dispose del previ consentiment emés per escrit per part de la societat titular de la pàgina web. Així mateix, no està permés l’ús de ferramentes o tecnologia que permeta la cerca i/o l’obtenció de dades o la formació de base de dades (p. ex. llista de productes i preus) i que es realitze: (i)   amb finalitat diferent de la mera operació de compra de productes o servicis a la pàgina web, (ii) per a la seua posterior explotació o benefici comercial d’eixa informació per part de tercer. Tot això llevat que es dispose de l’autorització prèvia d’EL CORTE INGLÉS, SA.

  L’ús no autoritzat del contingut, imatges, marques,  dades o informació que es contenen a les pàgines web d’EL CORTE INGLÉS, SA i que comporten la  infracció dels seus drets de propietat industrial, intel·lectual, secrets industrials, etc. serà perseguit davant dels tribunals competents.
  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Ús i accés a la pàgina web

  Sempre que l’usuari de la pàgina web complisca estes Condicions d’ús, EL CORTE INGLÉS o els seus proveïdors de continguts  concedixen a l’usuari  una llicència limitada no exclusiva, no transferible ni subllicenciable, d’accés i ús de la pàgina web, per a ser utilitzada únicament amb finalitats privades i no mai comercials. Eixa llicència d’ús no atorga cap dret per a la revenda ni  ús comercial dels servicis o productes de la pàgina web d’EL CORTE INGLÉS ni dels seus continguts, ni autoritza la compilació, ni la utilització de llista de productes o servicis, preus o descripcions dels mateixos. La llicència d’ús no inclou el dret a fer cap ús derivat de la pàgina web d’EL CORTE INGLÉS, SA ni dels seus continguts, ni a baixar o copiar informació per al benefici d’una altra empresa, ni l’ús de ferramentes o robots de cerca i/o extracció de dades.

  No està permés utilitzar tècniques d’entramat ni l’ús de metaetiquetes (meta tags) ni de cap altre “text ocult” que utilitze els noms o marques d’EL CORTE INGLÉS, sense l’autorització prèvia i per escrit del titular de la pàgina.

  Qualsevol incompliment d’estes Condicions d’ús suposarà l’anul·lació de la llicència d’ús atorgada per EL CORTE INGLÉS i, si escau, a l’inici de les accions en defensa dels seus drets.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Opinions, comentaris, comunicacions i altres continguts

  Els usuaris de la pàgina web podran comunicar les opinions i comentaris que consideren oportuns sobre el producte adquirit, així com remetre idees, suggeriments, preguntes o una altra informació, que guarden relació amb el producte adquirit, sempre que el seu contingut siga lícit, no siga contrari als bons costums, no supose amenaces o difamació contra tercers, envaïsca la privacitat de tercers ni supose una infracció dels drets de propietat intel·lectual. Eixes comunicacions no podran contindre virus informàtics, ni consistir en propaganda política o contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o constituïsca qualsevol altre tipus de “spam”. Tampoc no està permés l’ús d’adreces de correu incorrectes, ni actes que puguen suplantar la personalitat d’altres persones.

  EL CORTE INGLÉS, SA durà a terme els controls necessaris per a evitar que es puguen cometre alguns  dels actes establerts al paràgraf anterior, i es reserva el dret a suprimir-ne o alterar-ne el contingut.

  Pel fet de comunicar a EL CORTE INGLÉS  qualsevol comentari, contingut o presentació, l’usuari atorga i cedix a EL CORTE INGLÉS: (a) el dret no exclusiu, gratuït, pel temps màxim permés per la llei, a escala mundial i susceptible de plena cessió i transmissió a favor de  tercer, per a la reproducció, l’alteració, la comunicació pública de qualsevol text, imatge o dibuix, mitjançant qualsevol mitjà  i per qualsevol suport publicitari; i (b) el dret a utilitzar el nom que ens ha sigut facilitat en relació amb eixe contingut.

  El client, en facilitar el contingut i/o comentari, garantix que és el titular dels drets de propietat intel·lectual sobre els mateixos, i que no vulnera els drets de propietat industrial o intel·lectual de qualsevol tercer, i deixa totalment indemne EL CORTE INGLÉS en cas de qualsevol tipus de reclamació que puga rebre, com a conseqüència de la reproducció i/o comunicació pública d’eixe contingut.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Responsabilitat per l’ús de la pàgina web

  EL CORTE INGLÉS, SA fa i farà els seus millors esforços per a garantir que l’ús temporal de la pàgina web siga el major possible, així com l’absència d’errors en qualsevol transmissió d’informació que poguera tindre lloc, però com que eixe servici depén d’altres tercers, com les companyies  telefòniques, servidors d’Internet, etc. o a la necessitat de realitzar  treballs propis de reparació o manteniment que es realitzaran en el menor temps possible, no es pot  garantir un  ús ininterromput de la pàgina web.

   EL CORTE INGLÉS no serà responsable de (i) qualssevol pèrdues que no foren atribuïbles a cap incompliment per la seua part, (ii) pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o gastos innecessaris incorreguts), ni de (iii) qualssevol pèrdues indirectes o de caràcter conseqüencial que no foren raonablement previsibles per ambdós parts en el moment en què l’usuari haguera començat a utilitzar la pàgina web d’EL CORTE INGLÉS.

  EL CORTE INGLÉS no serà responsable pels retards o l’incompliment de les seues  obligacions assumides conforme a estes condicions, si eixos retards o incompliment foren deguts a causes de força major o atribuïbles a circumstàncies alienes a EL CORTE INGLÉS, sense perjuí del dret de l’usuari a rebre el producte o la prestació del servici en un termini raonable, o a rebre el  reembossament de la compra en cas que no es pogueren entregar els productes o servicis sol·licitats en un termini raonable.
  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Modificació del servici o variació de les condicions

  EL CORTE INGLÉS, SA es reserva el dret, en qualsevol moment, a introduir modificacions en les seues pàgines web, així com en els termes d’estes Condicions generals d’ús. Es considerarà que l’usuari accepta eixes modificacions si utilitza la pàgina web en qüestió després d’eixes modificacions. Si alguna d’estes Condicions d’ús  fóra declarada nul·la o ineficaç, la condició en qüestió s’entendrà exclosa sense que la declaració esmentada puga afectar la validesa ni l’exigibilitat de la resta de condicions.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Renúncia

  El fet que EL CORTE INGLÉS no exercite els seus drets en un moment concret, en cas d’incompliment  d’estes condicions o infracció dels seus drets per part dels usuaris de la seua pàgina web, no suposa que hi renuncie, i els pot exercir en el moment que ho considere oportú.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Menors d’edat

  Només poden ser usuaris de les pàgines web els majors d’edat. Els productes o servicis que van dirigits a menors d’edat només poden ser adquirits pels seus pares o tutors. 

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Garantia de seguretat i confidencialitat

  Per obtenir més informació, pots consultar la nostra política de privacitat.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Financiera El Corte Inglés
  Per obtenir més informació, pots consultar Financiera El Corte Inglés.
  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!

Temes d'ajuda: Termes legals