1 tema nesta sección
 • Como podo presentar unha reclamación?

  Poderás reclamar a través do noso Dpto. de Atención ao Cliente a través do seguinte correo electrónico: clientes@elcorteingles.es ou enchendo este formulario. Ademais, informámoste de que dispós de follas de reclamacións nos nosos Centros Comerciais.

  As partes sométense, á súa elección, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario.

  Por outro lado, e tras esgotar a vía anterior, informámoste de que a nosa entidade se encontra adherida a Confianza Online, asociación sen ánimo de lucro inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións Grupo 1, sección 1, número nacional 594400, CIF G85804011, rúa Castelló 24, Esc. 1 2° esq., 28001 Madrid (España). Ten en conta que, para reclamar en Confianza Online, primeiro tes que presentar a túa reclamación a través de El Corte Inglés, requisito esencial para que te poidan atender.

  Estas Condicións Xerais réxense pola lei española. Así mesmo, en cumprimento do que dispón a Lei de resolución alternativa de litixios, informamos os consumidores de que, como entidade adherida e nos termos do Código Ético, os usuarios poderán acudir a Confianza Online para a resolución alternativa de eventuais controversias (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/). Se estas se refiren a transaccións electrónicas con consumidores, ou sobre protección de datos cando estean relacionadas con este ámbito, as reclamacións serán resoltas polo Comité de Mediación de Confianza Online, acreditado para a resolución alternativa de litixios en materia de consumo. Se as reclamacións versan sobre publicidade dixital, ou sobre protección de datos relacionada con este ámbito, serán sometidas ao Xurado da Publicidade de AUTOCONTROL.

  Conforme o Regulamento (UE) n.º 524/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, poñemos á disposición do cliente a seguinte ligazón que permite o acceso á plataforma de resolución de litixios en liña da Unión Europea.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!

Temas de axuda: Reclamación