6 tema nesta sección
 • Que é a TAE dunha operación?

  A TAE (taxa anual equivalente ou taxa anual efectiva) é un indicador en forma de tanto por cento anual, que indica o custo dun préstamo, xa que inclúe o xuro e os gastos e comisións.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Que é o TIN?

  O TIN (tipo de xuro nominal) é a porcentaxe fixa que se pacta como concepto de pagamento polo diñeiro prestado. Non inclúe os gastos e comisións e non ten por que ser anual, xa que se refire ao período total do préstamo.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Que é SEPA?

  SEPA son siglas en inglés de zona única de pagamentos en euros (Single Euro Payment Area), iniciativa comunitaria que iguala o xeito de realizar transferencias e pagamentos en euros en 34 países que operan coa moeda euro: os 28 que forman a Unión Europea máis Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suíza, Mónaco e San Mariño. O IBAN é o código de identificación único que permite facer operacións en calquera país da zona SEPA.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Que é o mandato SEPA?

  O mandato ou orde de domiciliación é un documento privado entre acredor e debedor, mediante o cal o debedor autoriza e consente ao acredor a iniciar os cobramentos na conta indicada e ao debedor a cumprir as devanditas ordes. O acredor, polo tanto, debe formalizar o mandato previamente á emisión de débitos.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Que é a INE?
  A INE (información normalizada europea) sobre créditos ao consumo é un formulario no que se detallan as características principais do crédito que se vai contratar e que é proporcionado antes da sinatura do contrato.
  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Por que me piden información ao solicitar a miña Tarxeta ou contratar un produto?

  Como entidade financeira, estamos obrigados a dispoñer dunha copia dixitalizada de determinados documentos para poder verificar a túa identidade e a túa actividade económica ou profesional, segundo a Lei 10/2010 de prevención de branqueo de capitais, cuxo incumprimento nos obrigaría a cancelar a túa Tarxeta.

  Para iso, necesitamos a túa colaboración para a obtención da documentación requirida:

  • Documento identificativo (DNI ou NIE).
  • FIC (Ficha de Información Complementaria), documento que debe ser cuberto e asinado polo cliente onde se recollen as súas manifestacións relativas á súa actividade económica.
  • Documento que acredite a actividade económica ou profesional. Segundo o tipo de cliente ou actividade, deberase entregar un ou outro dos citados a continuación:
  1. Traballadores por conta allea: Nómina ou subsidio do paro actual, certificado de relación laboral emitido pola empresa, ou contrato laboral vixente ou vida laboral.
  2. Pensionistas: Pensión ou certificado de haberes.
  3. Traballadores por conta propia: Último recibo da Seguridade Social en réxime de autónomos, último recibo do colexio profesional, licenza fiscal ou pagamento liquidación de IVE ou retencións IRPF do trimestre anterior ou vida laboral. Declaración de IRPF do último exercicio, contrato laboral vixente.
  4. Rendista ou sen actividade: acreditación da orixe dos fondos (herdanza, alugueiros, documento notarial ou semellante).

  Poderanos enviar a documentación por correo electrónico a documentacionfeci@elcorteingles.es, ou entregala presencialmente no Servizo de Atención ao Cliente dos nosos centros comerciais.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!

Temas de axuda: Información financeira e legal