12 tema nesta sección
 • Termos legais relativos á Compra

  El Corte Inglés S.A. con NIF A-28017895 (inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo 519, Folio 1, Secc. 8ª, Hoja M-9880, inscripción 197ª) realiza a venda e distribución dos produtos ofertados neste servizo.

  O sistema de compra sométese á lexislación vixente en España. Polo tanto, as operacións de venda entenderanse realizadas no domicilio de El Corte Inglés, S.A., rúa Hermosilla 112, 28009 Madrid.

  As realizadas no ámbito xeográfico canario, entenderanse realizadas na rúa Manuel Verdugo, 1 - Polígono Industrial El Goro - 35219 - Telde - Las Palmas, como comerciante retallista.

  A compra de certo tipo de artigos está suxeita a algunhas condicións especiais (sistemas de emisión para películas e videoxogos, restricións á venda de bebidas alcohólicas, prevendas...). Se queres coñecelas en maior detalle, preme aquí.

  A nosa tenda online ofrece unha ampla selección de produtos que poden ser enviados a máis de 100 países de todo o mundo. Lamentamos non poder realizar envíos internacionais de certos artigos, xa que algúns non son exportables (perfumes, xoias -agás bixutería-, perlas, metais ou pedras preciosas). Tamén é aconsellable consultar as restricións do país de destino para certo tipo de mercadoría.

  Os produtos ofertados neste servizo están dirixidos a consumidores finais nos termos e condicións previstos pola Lei de comercio retallista. Neste sentido, calquera petición de compra, allea aos parámetros dun consumidor medio e/ou peticións masivas de pedidos dun mesmo comprador e/ou destinatario poderán non ser atendidas.
   

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Lugar de realización das operacións de venda

  O sistema de compra sométese á lexislación vixente en España. Polo tanto, as operacións de venda entenderanse realizadas no domicilio de El Corte Inglés, S.A., rúa Hermosilla 112, 28009 Madrid, agás as realizadas no ámbito xeográfico canario, que se entenderán celebradas na r/ Manuel Verdugo, 1 - Polígono Industrial El Goro - 35219 - Telde - As Palmas, como comerciante retallista.

  Artigos suxeitos a condicións especiais e restricións de envío:

  A compra de certo tipo de artigos está suxeita a algunhas condicións especiais (sistemas de emisión para películas e videoxogos, restricións á venda de bebidas alcohólicas, prevendas...). Se queres coñecelas en maior detalle, preme aquí

  A nosa tenda online ofrece unha ampla selección de produtos que poden ser enviados a máis de 100 países de todo o mundo. Lamentamos non poder realizar envíos internacionais de certos artigos, xa que algúns non son exportables (perfumes, xoias -agás bixutería-, perlas, metais ou pedras preciosas). Tamén é aconsellable consultar as restricións do país de destino para certo tipo de mercadoría. Se queres coñecelas en maior detalle, preme aquí

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Política de protección de datos
  Para máis información, pode consultar a nosa Política de privacidade premendo aquí.
  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Dereitos de propiedade industrial e intelectual

  Tanto o contido coma as imaxes que figuran na Páxina Web de EL CORTE INGLÉS, é dicir, todo texto, deseño gráfico, marca, deseño, logotipo, icona, fotografía ou imaxe, reprodución de audio  e/ou recompilación de datos, etc. son  titularidade de EL CORTE INGLÉS, S.A. ou dos seus diferentes provedores de produtos, servizos ou de contido, e están protexidos conforme coas diversas lexislacións nacionais e internacionais sobre dereitos de propiedade industrial e intelectual.

  Non está autorizada  a reprodución, transformación, comunicación pública e/ou utilización, xa sexa total ou parcial, do contido das páxinas web de EL CORTE INGLÉS, S.A., e que se realicen con fins diferentes á da mera selección de compra dos produtos ou servizos ofrecidos nas páxinas web,  agás que se conte co consentimento previo emitido por escrito por parte da sociedade titular da páxina web. Igualmente, non está permitido o uso de ferramentas ou tecnoloxía que permita a busca e/ou obtención de datos ou formación de base de datos (p. ex. lista de produtos e prezos) e que se realice: (i)   con finalidade distinta á mera operación de compra de produtos ou servizos na páxina web, (ii) ou para a súa posterior explotación ou beneficio comercial da devandita información por parte de terceiro. Todo iso, agás que se conte coa autorización previa de EL CORTE INGLÉS, S.A.

  O uso non autorizado do contido, imaxes, marcas,  datos ou información que conteñen as páxinas web de EL CORTE INGLÉS, S.A., e que supoñan a  infracción dos seus dereitos de propiedade industrial, intelectual, segredos industriais, etc. será perseguido ante os tribunais competentes.
  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Uso e acceso á páxina web

  Sempre que o Usuario da páxina web cumpra estas Condicións de Uso, EL CORTE INGLÉS ou os seus provedores de contidos  conceden ao Usuario  unha licenza limitada non exclusiva, non transferible nin sublicenciable, de acceso e uso da Páxina Web, para ser usada unicamente con fins privados e nunca comerciais. A devandita licenza de uso non outorga ningún dereito para a revenda nin  uso comercial dos Servizos ou produtos da Páxina Web de EL CORTE INGLÉS nin dos seus contidos, nin autoriza a compilación, nin a utilización de lista de produtos ou servizos, prezos ou descricións destes. A Licenza de Uso non inclúe o dereito a realizar ningún uso derivado da Páxina Web de EL CORTE INGLÉS, S.A. nin dos seus contidos, nin a descargar ou copiar información para o beneficio doutra empresa, nin o uso de ferramentas ou robots de busca e/ou extracción de datos.

  Non está permitido utilizar técnicas de framing nin o uso de metaetiquetas (meta tags) nin de ningún outro "texto oculto" que utilice os nomes ou marcas de EL CORTE INGLÉS, sen a autorización previa e por escrito do titular da Páxina.

  Calquera incumprimento destas Condicións de Uso supoñerá a anulación da licenza de uso outorgada por EL CORTE INGLÉS e, se é o caso, ao inicio das accións en defensa dos seus dereitos.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Opinións, comentarios, comunicacións e outros contidos

  Os usuarios da páxina web poderán comunicar as opinións e comentarios que consideren oportunos sobre o produto adquirido, así como remitir ideas, suxestións, preguntas ou outra información que garden relación co produto adquirido, sempre que o contido destas sexa lícito, non sexa contrario aos bos costumes, non supoñan ameazas ou difamación contra terceiros, ou invada a privacidade de terceiros, ou supoña unha infracción dereitos de propiedade intelectual. As devanditas comunicacións non poderán conter virus informáticos, nin consistir en propaganda política ou contido publicitario, correos en cadea, envío masivo de correos ou constitúa calquera outro tipo de "spam". Tampouco está permitido o uso de enderezos de correo incorrectos, nin actos que poidan suplantar a personalidade doutras persoas.

  EL CORTE INGLÉS, S.A. realizará os controis necesarios para evitar que se poidan cometer algún dos actos establecidos no parágrafo anterior, e resérvase o dereito a suprimir ou alterar o seu contido.

  Polo feito de comunicar a EL CORTE INGLÉS  calquera comentario, contido ou presentación, o usuario outorga e cede a EL CORTE INGLÉS: (a) o dereito non exclusivo, gratuíto, polo tempo máximo permitido pola lei, a ámbito mundial e susceptible de plena cesión e transmisión a favor de  terceiro, para a reprodución, alteración, comunicación pública de calquera texto, imaxe ou debuxo, mediante calquera medio  e por calquera soporte publicitario; e (b) o dereito a utilizar o nome que nos facilitara en relación co devandito contido.

  O cliente, ao facilitar o contido e/ou comentario, garante que é o titular dos dereitos de propiedade intelectual sobre estes, e que non vulnera os dereitos de propiedade industrial ou intelectual de calquera terceiro, deixando totalmente indemne a EL CORTE INGLÉS ante calquera tipo de reclamación que poida recibir, como consecuencia da reprodución e/ou comunicación pública do devandito contido.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Responsabilidade polo uso da páxina web

  EL CORTE INGLÉS, S.A. realiza e realizará os seus mellores esforzos para garantir que o uso temporal da súa Páxina Web sexa o maior posible, así como a ausencia de erros en calquera transmisión de información que puidese ter lugar, pero debido a que o devandito servizo depende doutros terceiros, como as compañías  telefónicas, servidores de Internet, etc. ou á necesidade de realizar  traballos propios de reparación ou mantemento, os cales se realizarán no menor tempo posible, non se pode  garantir un  uso ininterrompido da páxina web.

   EL CORTE INGLÉS non será responsable de (i) calquera perda que non fose atribuíble a ningún incumprimento pola súa banda, (ii) perdas empresariais (incluíndo lucro cesante, de ingresos, de contratos, de aforros previstos, de datos, perda do fondo de comercio ou gastos innecesarios incorridos), nin de (iii) calquera perda indirecta ou de carácter consecuencial que non fose razoablemente previsible por ambas as dúas partes no momento en que o usuario tivese comezado a utilizar a Páxina Web de EL CORTE INGLÉS.

  EL CORTE INGLÉS non será responsable por atrasos ou incumprimento das súas  obrigas asumidas conforme coas presentes condicións, se os devanditos atrasos ou incumprimentos fosen debidos a causas de forza maior ou atribuíbles a circunstancias alleas a EL CORTE INGLÉS, sen prexuízo do dereito do usuario a recibir o produto ou a prestación do servizo nun prazo razoable, ou a recibir o  reembolso da compra para o caso de que non se puidese entregar os produtos ou servizos solicitados nun prazo razoable.
  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Modificación do servizo ou variación das condicións

  EL CORTE INGLÉS resérvase o dereito, en calquera momento, a introducir modificacións nas súas páxinas web, así como nos termos destas Condicións Xerais de uso. Considerarase que o Usuario acepta as devanditas modificacións, se utiliza a devandita Páxina Web con posterioridade ás devanditas modificacións. Se algunha das presentes Condicións de Uso  fose declarada nula ou ineficaz, a devandita condición entenderase excluída sen que esa declaración poida afectar a validez nin a esixibilidade do resto de condicións.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Renuncia

  O feito de que EL CORTE INGLÉS non exercite os seus dereitos nun momento concreto, en caso de incumprimento  das presentes condicións ou infracción dos seus dereitos por parte dos usuarios da súa páxina web, non supón que renuncia a estes, e poderá exercelos no momento que o considere oportuno.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Menores de idade

  Só poden ser usuarios das páxinas web os maiores de idade. Os produtos ou servizos que van dirixidos a menores de idade, só poden ser adquiridos polos seus pais ou titores. 

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Garantía de seguridade e confidencialidade

  Para máis información, pode consultar a nosa Política de privacidade.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Financiado El Corte Inglés
  Para máis información, pode consultar a Financiado El Corte Inglés
  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!

Temas de axuda: Termos legais